Društvo

Udomljavanje osoba treće dobi

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju, te osiguravanje drugih potreba.
Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj, na način da se korisnika prihvaća kao člana, uključuje ga se u funkcioniranje obitelji – svakodnevne aktivnosti, druženja i sl.
Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu. Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.
Prema potrebama korisnika koji se smještavaju postoji:
-tradicionalno udomiteljstvo
-specijalizirano udomiteljstvo
-hitno udomiteljstvo
-povremeno udomiteljstvo

 

Prema statusu udomitelja postoji:
-nesrodničko udomitljhstvo
-srodničko udomiteljstvo

U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim, mentalnim ili intelektualnim oštećenjima. Udomiteljska obitelj za odrasle osobe može udomiti najviše četiri odrasle osobe koje su stare, nemoćne ili bolesne ili osobe s mentalnim ili intelektualnim oštećenjima o kojima ne može brinuti biološka obitelj.
Udomitelj može biti punoljetna osoba mlađa od 60 godina.
Da bi se postalo udomitelj, osoba i članovi obitelji trebaju ispunjavati Zakonom propisane uvjete u pogledu stambenog prostora (korisnik mora živjeti kao član obitelji udomitelja) kao i u pogledu nekih osobina koje se odnose na samog udomitelja i punoljetne članove udomiteljske obitelji u pogledu nekažnjavanja za određena kaznena djela, udomitelj ne može biti osoba koja je lišena poslovne sposobnosti kao i osoba kojoj je izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite te obitelj u kojoj je prisutno nasilje u obitelji.

Postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima.
Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje.
Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.

Potrebna dokumentacija za udomiteljstvo?

Osobe zainteresirane za udomiteljstvo potrebno je da prilože slijedeću dokumentaciju za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva:

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE
UDOMITELJSTVA

2. DOMOVNICA

3. RODNI LIST (za sve punoljetne članove obitelji)

4. DOKUMENT O ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU (preslika
svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi)

5. LIJEČNIČKA POTVRDA liječnika opće medicine, da osoba ne
boluje od duševnih, zaraznih bolesti i ovisnosti (za sve punoljetne
članove obitelji)

6. POTVRDA O PLAĆI/MIROVINI za zadnja 3 mjeseca (za
članove obitelji koji ostvaruju navedena primanja), ili potvrda HZZa o primanju naknade za nezaposlene

7. IZVOD IZ ZEMLJIŠNIH KNJIGA (kao dokaz posjedovanja
nekretnine) ili preslika UGOVORA O NAJMU STAMBENOG PROSTORA (za trajanje od najmanje 4 godine)

8. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE (ili original na uvid)

9. Potpisana SUGLASNOST punoljetnih članova obitelji za bavljenje
udomiteljstvom

10. OIB za sve punoljetne članove obitelji

Izvor: Centar za socijalnu skrb

Povezane vijesti

Bolje zdravlje uz naše ljubimce

Mirovine za dostojanstven život

Šah, naivnost i sloboda – vraćanje u život. Zaigrajte i poboljšajte svoje kognitivne sposobnosti!

Kako pobijediti samoću

Starim zanatima do održivog razvoja

Predrasude prema osobama treće dobi