Društvo Pravni dokumenti

Prava iz sustava socijalne skrbi

Pitate se tko su korisnici socijalne pomoći i da li ste Vi među njima?

ŠTO PODRAZUMIJEVA SOCIJALNA SKRB?

 

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Vezane vijesti:

 

Korisnici socijalne skrbi su:

 • samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti osnovati svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način,
 • dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu,  te dijete strani državljanin koji se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odgovorne osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu,
 • trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život,
 • obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška,
 • odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama,
 • odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima,
 • osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama,
 • osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti,
 • beskućnik,
 • druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom

Prava u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim Zakonom ima:

 • hrvatski državljanin koji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,
 • stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj,
 • stranac pod supsidijarnom zaštitom, stranac s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima, azilant i član njegove obitelji koji zakonito boravi u Republici Hrvatskoj, ima pravo u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim Zakonom i posebnim propisima,
 • Iznimno, pravo na jednokratnu naknadu i privremeni smještaj ima i osoba ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našla.

Smatra se da osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti sredstvima od prodaje imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji  za podmirenje osnovnih životnih potreba.

 

Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi su:

 • zajamčena minimalna naknada,
 • naknada za troškove stanovanja,
 • pravo na troškove ogrijeva,
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
 • jednokratne naknade,
 • naknade u vezi s obrazovanjem,
 • osobna invalidnina,
 • doplatak za pomoć i njegu,
 • status roditelja njegovatelja ili njegovatelja,
 • naknada do zaposlenja,
 • socijalne usluge, te
 • naknada za ugroženog kupca energenata.

Socijalne usluge

Socijalne usluge su  sve aktivnosti, mjere i programi namijenjeni  sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća  pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica, te  poboljšanju  kvalitete njihovog života u zajednici.
Socijalne usluge  se pružaju korisnicima  u njihovoj obitelji i lokalnoj zajednici  kao  izvainstitucijske  usluge, ili kao institucijske usluge koje se ostvaruju   smještajem korisnika  u domovima socijalne skrbi.
Centar za socijalnu skrb   osigurava korisniku izvaninstitucijske  usluge, a samo iznimno  ako se  na taj način  ne mogu zadovoljiti potrebe korisnika u cijelosti,   korisniku se priznaje smještaj  u domu socijalne skrbi.
Socijalne usluge  se  mogu pružati privremeno, povremeno ili stalno ovisno o potrebama, i najboljem interesu korisnika, a osiguravaju se kao usluge  za djecu, mladež i obitelj, i usluge za odrasle osobe. Sve navedene pomoći i prava ostvaruju se pri nadležnom Centru za socijalnu skrb.prenosi

Related posts

Više od 5000 umirovljenika iz Hrvatske mogli bi ostati bez mirovina

Umrla je Jasna Babić, novinarka koja je razotkrila zagrebačku mafiju

‘Idem kući…’: Ljudi se u zadnja 72 sata pripremaju za odlazak

Ostavi komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com