"> Korisni savjeti oko zastare - Treća dob Hrvatska
">
Društvo Pravni dokumenti

Korisni savjeti oko zastare

 

PROBLEMI PLAĆANJA REŽIJA

Svakog mjeseca dobivamo račune za struju, vodu, grijanje, plin, odvoz smeća, TV pretplatu i slično, dakle račune za javne, komunalne usluge koje popularno nazivamo „režije”.

Kad treba platiti račun za režije?

Na svakom računu treba pisati da­tum dospijeća računa i do toga datuma račun treba platiti, jer davatelj usluga nakon toga ima pravo obračunati za­konske i zatezne kamate, što također na računu piše i o tome treba voditi računa. Ako je neki račun plaćen kasnije od dana dospijeća, na sljedećem računu će biti iskazan i iznos kamata, koji, ako je obra­čunat, treba platiti (obično je u donjem uglu ispod računa ili na poleđini računa.)

Kad nastupa zastara za naplatu računa?

Protekom godine dana od dana dos­pijeća računa nastupa zastara za naplatu istoga. To u praksi znači da, ako je račun npr. za grijanje imao datum dospijeća 15.08. 2018., a potrošač je 16.08.2019. dobio opomenu da ga nije platio i poziv da ga u određenom roku plati, inače će biti tužen i ovršen, potrošač treba uputi­ti prigovor onome tko mu je opomenu poslao i pozvati se na zastaru od godine dana, sukladno Zakonu o zaštiti potro­šača.

Prigovor se mora uputiti bez obzira je li račun plaćen ili ne, jer ako potrošač na opomenu ne prigovori račun mu može biti naplaćen iako je nastupila zastara.

Prigovor se uvijek piše onome tko je opomenu poslao, što znači ako nam je javni bilježnik poslao opomenu pred ovrhu npr. za struju, prigovor pišemo javnom bilježniku, a ne HEP-u.

 

Prigovor treba napisati u roku od osam dana od pri­manja opomene i dostaviti preporu­čeno s povratni­com. Javni bilježnik će takav predmet na koji je upućen prigovor zastare uputiti sudu i po­trošač se na sudu ponovno mora po­zivati na prigovor zastare, jer sud o tome ne vodi računa po službenoj dužnosti.

Kad počinje zastara

     Zastara od godinu dana odnosi se na račune za vodu, plin, struju, grijanje, TV i radio pretplatu, internetsku pretpla­tu, poštanske usluge. Zastara od tri go­dine se odnosi na komunalnu naknadu i pričuvu i o tome trebaju potrošači voditi računa ako dobiju opomenu za neplaće­ni račun za iste.

Od 1. siječnja 2018. komunalna na­knada se ne naplaćuje za kuće i stano­ve za odmor, već se naplaćuje porez, pa treba voditi računa o tome, jer neke op­ćine i dalje šalju potrošačima račun i za jedno i za drugo. Račun za komunalnu naknadu ne treba u tom slučaju platiti, već uputiti prigovor i pozvati se na ne­postojanje obveze plaćanja iste.

Porez na kuće za odmor se plaća sukladno Zakonu o lokalnim porezima te Odluci o porezima jedinice  lokalne samouprave koju donosi Općinsko/Gradsko vijeće (javno dostupna u službenom glasniku i web stranici jedinice). Službenici vode postupak sukladno Zakonu o općem poreznom postupku. Za neke jedinice rješenja o porezu na kuće za odmor izdaje Porezna uprava – Područni ured ako je Vijeće tako Odlukom propisalo.

Računi za komunalnu naknadu se izdaju se sukladno Odluci, a temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi koje je i ovršna isprava dok je financijska kartica (kartica kupca) vjerodostojna isprava. Dakle, jedinica vrši zaduženje na temelju rješenja stoga kada se provodi postupak prisilne naplate isti se provodi temeljem Općeg poreznog zakona i donosi se Rješenje o ovrsi na temelju ovršne isprave tj. rješenja ili vjerodostojne isprave tj. knjigovodstveni izlistaj.

Drugačija je situacija kod komunalnih usluga npr.  pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada ili isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama. Tada zaposlenici trgovačkog društva ne izdaju rješenje već izdaju račun za uslugu, a postupak prisilne naplate se provodi temeljem Ovršnog zakona, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o zastari itd.

Članak 108. Općeg poreznog zakona:(1)Pravo i obveze poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pravo i obveza poreznog tijela na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za šest godina računajući od dana kada je zastara počela teći.(2)Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći istekom godine u kojoj je nastala porezna obveza. Nastanak porezne obveze propisan je posebnim poreznim zakonima.(3)Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata sukladno članku 28. ovog zakona počinje teći istekom godine u kojoj je donesena pravomoćna presuda za kazneno djelo.

(4)Zastara prava na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili istekom godine u kojoj je postalo izvršno rješenje kojim je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu i kamate odnosno istekom godine u kojoj je porezna obveza dospjela.(5)Zastara prava na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik stekao pravo na povrat.(6)Ako se radi utvrđenja poreza i kamata ili naplate poreza, kamata i troškova ovrhe vodi postupak pred sudom, za vrijeme trajanja tog postupka zastara ne teče.(7)Zastara prava na naplatu porezne obveze, kamata i troškova ovrhe ne teče niti u slučajevima propisanim ovim zakonom i posebnim propisima.

Relevantni zakoni:

https://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

https://www.zakon.hr/z/875/Zakon-o-lokalnim-porezima

https://www.zakon.hr/z/100/Op%C4%87i-porezni-zakon

     Što ako nemamo potvrdu da smo platili račun?

Ako je prošlo više od godinu dana za ono što zastarijeva za godinu dana, odnosno tri godine za ono što zastari­jeva nakon toga roka, račun nikako ne plaćamo ponovo, već se piše prigovor za zastaru.

Ako nije nastupila zastara, a dobili ste opomenu za neplaćanje, ako je ra­čun plaćen i imate potvrdu, tada treba dostaviti kopiju potvrde, a ako ju nema­te osobno trebate otići u ured davatelja usluge i tražiti da provjere vašu uplatu, navodeći vrijeme i mjesto gdje je plaće­no (npr. na šalteru pošte u Branimirovoj ulici u Zagrebu dana 15.03.2019.). Ako ne pristaju u tom uredu provjeriti na ta­kav način, imate pravo tražiti inspekcij­ski nadzor.

Apsolutna zastara – 10 godina

Ako se za neko neplaćanje navede­nih režija vodi sudski postupak i posto­ji pravomoćna presuda i ako se ista ne izvrši u roku od deset godina, nastupa apsolutna zastara i takva se odluka ne može više izvršiti.

Ana Knežević (suh.trecadob.com)

 

 

S kojim problemima se najčešće suočavate?

Povezane vijesti

Bulj se javio za riječ u Saboru 505 puta, Bruna Esih nijednom

Administrator

BITI VOJNIK U AFGANISTANU…iz prve ruke

Administrator

USKORO NOVA PREPORUKA EUROPSKOG VIJEĆA Neka nova socijalnija Europa?

Administrator

Nedostatak novaca – hit u Hrvatskoj

Administrator

Kad si star ne moraš biti bolestan i nemoćan

Administrator

Koliko su točni online DNK testovi?

Administrator